top

מבנה לימודים ותנאי קבלה - מידע כללי על החוג

תנאי קבלה
1. תואר ב"א בציון "טוב" ומעלה לפחות.
2. ידיעת השפות עברית ואנגלית על בוריין, ידיעת שפה זרה נוספת רצויה.
3. רצוי ידע ונסיון בסיסי בשימוש במחשב שייבדקו בבחינה בתחילת הלימודים.
4. ראיון אישי בו יתחשבו, בנוסף על הדרישות שנמנו לעיל, גם בנסיון מעשי ידענות ו/או בספרנות, ובהתרשמות מהתאמת המועמד לעסוק במקצוע.
משך הלימודים בתוכנית למידענות וספרנות הינו שנתיים 

החוג שומר לעצמו את הזכות לדרוש מתלמידים שהפסיקו את לימודיהם לתקופה של שנתיים ומעלה, ואשר התקבלו מחדש לחוג, ללמוד לפי מתכונת הלימודים הנוכחית. תלמידים אלה יצטרכו לחזור על מקצועות או להשלים מקצועות חסרים, גם אם משמעות הדבר שהם יידרשו לצבור יותר נקודות.

תנאי המעבר
המעבר משנה לשנה מותנה בהגשה וסיום כל החובות של שיעורי חובה של שנה א' בממוצע ציונים שנתי של 80 לפחות. תלמיד שממוצע ציוניו יהיה 78 יחויב בקורס בחירה נוסף. תלמיד שממוצע ציוניו יהיה 76 יחויב בשני קורסי בחירה נוספים.

החוג שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד עקב שיקולים של אי-התאמה למקצוע, ובלא קשר לרמת השגיו בלימודים.
בגלל אופיים המיוחד של הלימודים, נדרשת השתתפות חובה בכל השיעורים.

לימודים בשיתוף עם לימודים אחרים
1. תואר שני- תלמידים לקראת תואר שני יוכלו, על-פי יעוץ מוריהם בחוג הראשי, לקחת לימודים צמודים במסגרת לימודי מידענות וספרנות.
2. תואר ראשון- במסגרת לימודי מידענות וספרנות, ניתן ללמוד מקבץ במידענות וספרנות, כחלק מחובותיו של תלמיד לתואר הראשון בחוג ללימודים רב תחומיים, או בחוגים אחרים המאפשרים זאת. לימודים במקבץ הנ"ל הינם בהיקף של 20 נקודות (מקבץ מצומצם) או 40 נקודות (מקבץ מורחב) כפי שמקובל בחוג ללימודים רב תחומיים.

* התוכנית מותנית ברישום של 15סטודנטים
הגשת  עבודות באיחור מחייבת אישור המרצה, ותשלום קנס כספי.

מבזקים


כנס : יצירה ערבית פלסטינית: אומנות, מוסיקה, שירה ותיאטרון - 16-17.5.16

בימים שני-שלישי, 16-17.5.16, יתקיים במשכן לאמנויות הכנס : יצירה ערבית פלסטינית: אומנות, מוסיקה, שירה ותיאטרון.
הכניסה חופשית

לעמוד ה-facebook של הכנס


תכנית חדשה: "השנה הנוספת" - לימודי המשך בחוג לאמנות יצירה

לימודי אמנות ייחודיים,שישלימו את המהלך המקצועי שהחלו הסטודנטים בלימודי התואר הראשון מהווים מעבר משלים לפעילות אמנותית עצמאית.

למידע מפורט


כנס : יצירה ערבית פלסטינית: אומנות, מוסיקה, שירה ותיאטרון - 16-17.5.16

בימים שני-שלישי, 16-17.5.16, יתקיים במשכן לאמנויות הכנס : יצירה ערבית פלסטינית: אומנות, מוסיקה, שירה ותיאטרון.
הכניסה חופשית

לעמוד ה-facebook של הכנס


תכנית חדשה: "השנה הנוספת" - לימודי המשך בחוג לאמנות יצירה

לימודי אמנות ייחודיים,שישלימו את המהלך המקצועי שהחלו הסטודנטים בלימודי התואר הראשון מהווים מעבר משלים לפעילות אמנותית עצמאית.

למידע מפורט


כנס : יצירה ערבית פלסטינית: אומנות, מוסיקה, שירה ותיאטרון - 16-17.5.16

בימים שני-שלישי, 16-17.5.16, יתקיים במשכן לאמנויות הכנס : יצירה ערבית פלסטינית: אומנות, מוסיקה, שירה ותיאטרון.
הכניסה חופשית

לעמוד ה-facebook של הכנס


תכנית חדשה: "השנה הנוספת" - לימודי המשך בחוג לאמנות יצירה

לימודי אמנות ייחודיים,שישלימו את המהלך המקצועי שהחלו הסטודנטים בלימודי התואר הראשון מהווים מעבר משלים לפעילות אמנותית עצמאית.

למידע מפורט


כנס : יצירה ערבית פלסטינית: אומנות, מוסיקה, שירה ותיאטרון - 16-17.5.16

בימים שני-שלישי, 16-17.5.16, יתקיים במשכן לאמנויות הכנס : יצירה ערבית פלסטינית: אומנות, מוסיקה, שירה ותיאטרון.
הכניסה חופשית

לעמוד ה-facebook של הכנס


תכנית חדשה: "השנה הנוספת" - לימודי המשך בחוג לאמנות יצירה

לימודי אמנות ייחודיים,שישלימו את המהלך המקצועי שהחלו הסטודנטים בלימודי התואר הראשון מהווים מעבר משלים לפעילות אמנותית עצמאית.

למידע מפורט


כנס : יצירה ערבית פלסטינית: אומנות, מוסיקה, שירה ותיאטרון - 16-17.5.16

בימים שני-שלישי, 16-17.5.16, יתקיים במשכן לאמנויות הכנס : יצירה ערבית פלסטינית: אומנות, מוסיקה, שירה ותיאטרון.
הכניסה חופשית

לעמוד ה-facebook של הכנס


תכנית חדשה: "השנה הנוספת" - לימודי המשך בחוג לאמנות יצירה

לימודי אמנות ייחודיים,שישלימו את המהלך המקצועי שהחלו הסטודנטים בלימודי התואר הראשון מהווים מעבר משלים לפעילות אמנותית עצמאית.

למידע מפורט


כנס : יצירה ערבית פלסטינית: אומנות, מוסיקה, שירה ותיאטרון - 16-17.5.16

בימים שני-שלישי, 16-17.5.16, יתקיים במשכן לאמנויות הכנס : יצירה ערבית פלסטינית: אומנות, מוסיקה, שירה ותיאטרון.
הכניסה חופשית

לעמוד ה-facebook של הכנס


תכנית חדשה: "השנה הנוספת" - לימודי המשך בחוג לאמנות יצירה

לימודי אמנות ייחודיים,שישלימו את המהלך המקצועי שהחלו הסטודנטים בלימודי התואר הראשון מהווים מעבר משלים לפעילות אמנותית עצמאית.

למידע מפורט


כנס : יצירה ערבית פלסטינית: אומנות, מוסיקה, שירה ותיאטרון - 16-17.5.16

בימים שני-שלישי, 16-17.5.16, יתקיים במשכן לאמנויות הכנס : יצירה ערבית פלסטינית: אומנות, מוסיקה, שירה ותיאטרון.
הכניסה חופשית

לעמוד ה-facebook של הכנס


תכנית חדשה: "השנה הנוספת" - לימודי המשך בחוג לאמנות יצירה

לימודי אמנות ייחודיים,שישלימו את המהלך המקצועי שהחלו הסטודנטים בלימודי התואר הראשון מהווים מעבר משלים לפעילות אמנותית עצמאית.

למידע מפורט


כנס : יצירה ערבית פלסטינית: אומנות, מוסיקה, שירה ותיאטרון - 16-17.5.16

בימים שני-שלישי, 16-17.5.16, יתקיים במשכן לאמנויות הכנס : יצירה ערבית פלסטינית: אומנות, מוסיקה, שירה ותיאטרון.
הכניסה חופשית

לעמוד ה-facebook של הכנס


תכנית חדשה: "השנה הנוספת" - לימודי המשך בחוג לאמנות יצירה

לימודי אמנות ייחודיים,שישלימו את המהלך המקצועי שהחלו הסטודנטים בלימודי התואר הראשון מהווים מעבר משלים לפעילות אמנותית עצמאית.

למידע מפורט